پمپ اب و ابرسانی

boooooo-225x300 پمپ اب و ابرسانی

تامین فشار آب ساختمان

فشار آب ساختمان باید به اندازهای باشد که آب را به بالاترین واحد بهداشتی ساختمان رسانده

فشار لازم ومجاز را برای آن تامین نماید .

فشار آب ساختمان ممکن است توسط فشار آب شهر یا مخزن ثقلی (در ارتفاع) ویا مخزن تحت فشار تامین گردد :

۱-سیستم توزیع آب در ساختمان
با فشار آب شهر در صورتی که ساختمان از آب لوله کشی شهر استفاده نماید

کافی است لوله اصلی ورودی به ساختمان را به لوله آب شهر در خیابان مجاور وصل کنیم .

فشار آب اغلب شهرها معمولا بین ۳۰تا ۸۰ پوند براینچ مربع (psi)میباشد.

در صورتی که فشار آب شهر برای رساندن آب به طبقات بالای ساختمان وتامین فشار مجاز

آب در وسایل بهداشتی این طبقات کافی نباشد باید از مخزن ثقلی یامخزن تحت فشار

که بعدا در موردشان توضیح داده خواهد شد برای تامین فشارلازم کمک گرفته شود .

مهندس طراح سیستم آبرسانی ساختمان باید قبلا باید بداند فشار آب شهردر این محل برای رساندن آب به بالاترین طبقه ی ساختمان کافی است یا خیر، از فشار آب در خیابان مجاور ساختمان اطلاع حاصل نماید تا بر مبنای آن بتواند برآورد کند که آیا فشار آب کافی است یا خیر.

تامین فشار آب ساختمان

فشار آب ساختمان باید به اندازهای باشد که آب را به بالاترین واحد بهداشتی ساختمان رسانده فشار لازم ومجاز را برای آن تامین نماید .

فشار آب ساختمان ممکن است توسط فشار آب شهر یا مخزن ثقلی (در ارتفاع) ویا مخزن تحت فشار تامین گردد :

۱-سیستم توزیع آب در ساختمان
با فشار آب شهر در صورتی که ساختمان از آب لوله کشی شهر استفاده نماید

کافی است لوله اصلی ورودی به ساختمان را به لوله آب شهر در خیابان مجاور وصل کنیم .

فشار آب اغلب شهرها معمولا بین ۳۰تا ۸۰ پوند براینچ مربع (psi)میباشد.

در صورتی که فشار آب شهر برای رساندن آب به طبقات بالای ساختمان وتامین فشار مجاز آب در وسایل بهداشتی این طبقات کافی نباشد باید از مخزن ثقلی یامخزن تحت فشار که بعدا در موردشان توضیح داده خواهد شد برای تامین فشارلازم کمک گرفته شود .

مهندس طراح سیستم آبرسانی ساختمان باید قبلا باید بداند فشار آب شهردر این محل برای رساندن آب به بالاترین طبقه ی ساختمان کافی است یا خیر

از فشار آب در خیابان مجاور ساختمان اطلاع حاصل نماید تا بر مبنای آن بتواند برآورد کند که آیا فشار آب کافی است یا خیر.

۲-سیستم توزیع آب در ساختمان با استفاده از مخزن ثقلی:
این سیستم در مواقعی بکار میرود که آب ساختمان بطور اختصاصی از منابعی نظیر چاه قنات و... تامین گردد

چویا فشار آب شهر به طبقات بالای ساختمان کافی نباشد .

مخزن ثقلی روی برج و یا پشت بام ساختمان و حداقل ۲متر بالاتر از بالاترین وسیله ی بهداشتی مصرف کننده نصب می شود .

طبقات پایین تر با فشار آب شهر و طبقات بالاتر با فشار آب مخزن تغذیه شوند

اگراین مخازن روی پشت بام نصب شوند باید سقف طبقه ی آخر قدرت تحمل وزن آنها را داشته باشد.
آب توسط فشار آب شهر ویاپمپ به مخزن ارسال شده از آنجا در ساختمان توزیع می گردد .

حجم مخزن ثقلی بر حسب احتیاج روزانه و یا مدت مورد نظر برای یک ساختمان مجتمع مسکونی ویا شهرک برآورد می شود.

?در ساختمان های بیش از پنج طبقه که از این سیستم استفاده می کنند

باید در طبقات پایین تر شیرهای فشار شکن تعبیه نمود تا فشار آب را در وسایل بهداشتی این طبقات کاهش داده

مانع بروز سروصدا درآنها وآسیب دیدن لوله ها در اثرفشار زیاد گردند.