داکت اسپلیت

÷boiler-cutaway-268x300 داکت اسپلیت

دیاگرام ساده تاسیسات مرکزی

لوله رفت آب گرم به مخزن دو جداره و لوله رفت آب گرم به طرف رادیاتورهای ساختمان انشعاب گرفته شده است.
لوله برگشت آب گرم رادیاتورها نیز از طریق لوله دیگری به کلکتور برگشت متصل می شود.
لوله برگشت آب گرم رادیاتورها نیز از طریق لوله دیگری به کلکتور برگشت وصل شده است.

کلکتوربرگشت آب گرم ودیگ یک دستگاه پمپ خطی نصب شده که آب گرم را بین دستگاه ها به جریان در می آورد.

لوله ای که به پمپ رسم شده لوله بای پاس نام دارد که در صورت خرابی پمپ شیر فلکه های دو طرف پمپ را می بندد.

ازطرفی شیر فلکه لوله بای پاس را باز کرده و آب گرم با جریان طبیعی بین دستگاه هایی به گردش در می آید

که بالاتر از دیگ واقع شده از مخزن گازوئیل لوله رفت از طریق شیر فلکه کشویی و فیلتر گازوئیل به مشعل می رسد .

در بالای مخزن گازوئیل لوله هواکش، لوه پرکن گازوئیل و ارتفاع سنج گازوئیل نصب شده است.

بر روی دیگ فشارسنج و دماسنج نیز نصب شده است

 درجه حرارت آب درون دیگ و ارتفاع ستون آبی که بر دیگ سوار است نشاد داده می شود.

اکوستات مستغرق نیز باید بر روی دیگ آب گرم نصب شود که فرمان خاموش و روشن شدن را به مشعل می دهد.
لوله آب سرد (آب شهر) از قسمت پایین استوانه میانی به مخزن دوجداره وارد می شود

این پمپ، آب گرم مصرفی را بین مخزن دوجداره و وسایل بهداشتی به جریان در می آورد

با باز کردن شیرهای آب گرم مصرفی بلافاصله آب گرم از شیر خارج شود.

همانگونه که در شکل دیده می شود این پمپ نیز دارای لوله بای پاس است.
در بالای استوانه میانی مخزن دوجداره شیر اطمینان نصب شده است.

از لوله رفت آب گرم حرارت مرکزی مخزن دوجداره لوله ای به سمت پایین کشیده می شود.
مخزن انبساط دارای دو لوله رفت و برگشت آب گرم است.

لوله رفت مخزن از قبل شیر فلکه زیر کلکتوررفت گرفته شده است ودر مسیر آن شیری نصب نشده است.

لوله برگشت مخزن انبساط نیز به کلکتور برگشت قبل از الکتروپمپ متصل گردیده است.

لوله ای که پایین تر از لوله آب شهر به مخزن انبساط اتصال یافته، لوله سرریز است.

هرگاه سطح آب درون مخزن انبساط، به هر علتی افزایش یابد، آب از طریق این لوله سرریز می کند.

این لوله تا موتورخانه ادامه دارد.
لوله تخلیه مخزن انبساط به وسیله یک شیر فلکه کشویی به لوله سرریز متصل شده است.