اسپلیت VRF

photo_2017-01-08_19-00-29-300x225 اسپلیت VRF

‍گروه صنعتی ویسادار نماینده رسمی فروش و اجرای دکتر پایپ

دکتر پایپ محصول کشور کره جنوبی و به همراه تکنولوژی کشور امریکا

آشنایی با رلۀ بوخهلتس
رلۀ بوخهلتس یک رلۀ حفاظتی برای دستگاهی است که توسط روغن خنک میشود.

و یا از روغن به عنوان ایزولاسیون در آن استفاده شده است و دارای ظرف انبساط نیز می باشد .

سبب به صدا درآوردن سیگنال و دادن علامت می شود و یا اینکه مستقیماً دستگاه خسارت دیده را از برق قطع می کند.
رلۀ بوخهلتس به قدری دقیق است که به محض اتفاق افتادن کوچکترین خطائی عمل می کند.

و مانع آن می شود که دستگاه خسارت زیادی ببیند .

خطاهائی که سبب بکار انداختن رلۀ بوخهلتس می شوند عبارتند از:
جرقه بین قسمتهای زیر فشار و هستۀ ترانسفورماتور
اتصال زمین
اتصال حلقه و کلاف
قطع شدن در یک فاز
سوختن آهن
چکه کردن روغن از ظرف روغن و یا از لوله های ارتباطی

راه یافته و به طرف فسمت بالای رله که به صورت مخزن گاز درست شده است صعود می کند و در آنجا جمعمی شود.
گازهای راه یافته به داخل رلۀ بوخهلتس به سطح فوقانی روغن فشار می آورد.

و باعث پائین آوردن سطح روغن در رلۀ بوخ هلتس میگردد .

این فشار به شناور بالائی رله منتقل میشود و آن را به طرف پائین میراند .

حرکت شناور باعث بستن و یا باز کردن کنتاکتهائی میشود که جهت دادن فرمان در یک محفظۀ جیوه ای تعبیه شده است .

در موقعی که خطا به صورت یک اتصالی شدید باشد .

گازهای متصاعد شده در اثرقوس الکتریسیته قدری زیاد می گردد که موجب راندن موجی از روغن به داخل ظرف انبساط میشود .

اگر سرعت موج روغن از مقدار معینی که قبلاً تنظیم شده است تجاوز کند .

قبل از اینکه گازها به داخل رلۀ بوخهلتس راه یابند ، دریچه اطمینان رله به کار می افتد و باعث قطع ترانسفورماتور از برق می شود .