محاسبه حجم منبع انبساط

expansion_tanks1-300x259 محاسبه حجم منبع انبساط

انتخاب منبع انبساط باز و منبع انبساط بسته

۱- راهنمایی انتخاب منابع انبساط :

۱-۱- از نظر فنی و اقتصادی

مناسبترین موقعیت اتصال لوله منابع انبساط در مدار لوله خروجی از دیگ و قبل از اتصال به مکش پمپ میباشد .

۱-۲- در ساختمان های بلند مرتبه و به جهت کاهش حجم ، بهتر است منبع انبساط باز در بالاترین طبقه ساختمان نصب گردد .

۱-۳- در مواقعی که با استفاده از هوای آتمسفریک ، ظرفیت منبع انبساط بزرگ میگردد.

میتوان با استفاده از گاز ازت و با افزایش فشار PA ، حجم منبع را کاهش داد .

استفاده از هوای فشرده توصیه نمی گردد .

در صورتیکه درجه حرارت سیستم بالاتر از ۲۰۰ درجه فارنهایت باشد و یا فشار سیستم بیش از حد متعارف باشد ، استفاده از گاز ازت الزامی میباشد .

۱-۴- در صورتیکه پمپ بعد از دیگ نصب شده باشد .

فشار کار دیگ حداقل یک آتمسفر بیش از فشار استاتیک بالاترین نقطه سیستم روی دیگ باشد .

۱-۵- در صورتیکه پمپ روی خط برگشت و قبل از دیگ نصب شده باشد .

لازم است هد پمپ به فشار کار دیگ اضافه شود .

۱-۶- در صورتیکه ظرفیت منبع انبساط محاسبه شده بیش از حد متعارف بزرگ شود و امکان نصب منبع در بالاترین نقطه سیستم نباشد و و یا امکان تزریق گاز ازت به منبع وجود نداشته باشد ، میتوان با بالا بردن فشار کار طراحی (در صورت امکان و عدم لطمه به سایر تجهیزات) ، میتوان تا حدودی ظرفیت منبع را کاهش داد .

۱-۷- در صورت استفاده از هوای فشرده و به جهت جلوگیری از حل شده سریع هوا در آب ، لازم است علاوه بر شیر و زانویی مخصوص منبع انبساط بسته ، از تجهیزات جداکننده هوا از آب استفاده شود .

۱-۸- جهت محاسبه ظرفیت منبع انبساط بسته در سیستم های برودتی ، با فرض سیستم حرارتی محاسبات منبع انجام و در نهایت ۵۰% ظرفیت محاسبه شده منظور میگردد .

۱-۹- موقعیت نصب منبع انبساط باز بایستی حدود ۱۰ فوت (۳ متر) از بالاترین نقطه سیستم بالاتر باشد .

۱-۱۰- جنس منابع انبساط اعم از باز و بسته بایستی از فولاد گالوانیزه میباشد ، ضخامت ورق مربوطه مطابق محاسبات و جداول خواهد بود .

۲- محاسبه منبع انبساط باز :

۲-۱- محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز از رابطه ذیل حاصل میگردد .

۲-۲- V=2EVs که در آن V حجم کل منبع انبساط باز بر حسب لیتر

 E درصد انبساط آب سیستم در شرایط حداکثر درجه حرارت کار سیستم

VSحجم کل آب موجود در سیستم بر حسب لیتر میباشند .

۳- محاسبه منبع انبساط بسته :

۳-۱- محاسبه ظرفیت منبع انبساط بسته از رابطه ذیل حاصل میگردد .

۳-۲- (V=(E*Vs)/(PA/PF-PA/Po

۳-۳- که در آن :

V : حجم کل منبع انبساط بسته بر حسب لیتر .

E : درصد انبساط آب سیستم در شرایط حداکثر درجه حرارت کار سیستم .

VS: حجم کل آب موجود در سیستم شامل لوله ها ، کویل ها ، تجهیزات تاسیساتی و غیره .

PA : فشار مطلق هوا در منبع انبساط قبل از پرکردن سیستم از آب برحسب فوت آب . (معمولا آتمسفریک )

PF : فشار مطلق هوا

در منبع انبساط بعد از پرکردن سیستم از آب و روشن نمودن پمپ سیرکوله و قبل از راه اندازی سیستم حرارتی برحسب فوت آب .

PO : فشار مطلق هوا در منبع انبساط بعد از راه اندازی سیستم حرارتی و رسیدن آب به حداکثر درجه حرارت کار سیستم برحسب فوت آب 

۳-۴- روش اثبات فرمول فوق :

اگر سه حالت منبع انبساط بسته را در نظر بگیریم ،

حالت اول : وضعیت منبع انبساط بسته قبل از پر کردن سیستم از آب

در این حالت حجم و فشار هوا داخل منبع به ترتیب حجم V و فشار آن PA

حالت دوم : وضعیت منبع انبساط بسته بعد از پرکردن سیستم از آب و روشن نمودن پمپ سیرکوله و قبل از راه اندازی سیستم حرارتی که در این حالت حجم و فشار هوا داخل منبع به ترتیب حجم V1 و فشار آن PF .

حالت سوم : وضعیت منبع انبساط بسته بعد از راه اندازی سیستم حرارتی و رسیدن آب به حداکثر درجه حرارت کار سیستم که در این حالت حجم و فشار هوا داخل منبع به ترتیب حجم V2 و فشار آن PO .

مطابق قانون گازها : V*PA=V1*PF=V2*PO

۳-۵- از حل رابطه فوق برحسب V1 و V2 و قراردادن در رابطه V1-V2=E*VSرابطه ردیف ۳-۲- حاصل میگردد

 (V=(E*Vs)/(PA/PF-PA/Po

۳-۶- در محاسبات فوق بایستی ضمن دقت در محاسبه فشارهای منبع در ۳ حالت ،حجم آب موجود در سیستم نیز به دقت محاسبه گردد.

۷_۳_ بارعایت موارد موارد فوق حجم منبع انبساط بسته ،دقیق وقابل اطمینان خواهد بود.

نویسنده : مهندس مقیمی